Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
Bilge Mimar Turgut Cansever
Bilge Mimar Turgut Cansever
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek
Andrey Arsenyeviç Tarkovski
Andrey Arsenyeviç Tarkovski